مسیرهای پروازی
نام شرکت های هواپیماییپروازترمینال 1ترمینال 2ترمینال 4ترمینال 6
کیش ایر کیش ایر پرواز ورودی پرواز ورودی دارد      
پرواز خروجی پرواز خروجی دارد      
زاگرس زاگرس پرواز ورودی پرواز ورودی دارد      
پرواز خروجی پرواز خروجی دارد      
آتا آتا پرواز ورودی   پرواز ورودی دارد    
پرواز خروجی   پرواز خروجی دارد    
قشم ایر قشم ایر پرواز ورودی   پرواز ورودی دارد    
پرواز خروجی   پرواز خروجی دارد    
معراج معراج پرواز ورودی   پرواز ورودی دارد    
پرواز خروجی   پرواز خروجی دارد    
نفت کارون پرواز ورودی   پرواز ورودی دارد    
پرواز خروجی   پرواز خروجی دارد    
ایران ایر ایران ایر پرواز ورودی   پرواز ورودی دارد    
پرواز خروجی   پرواز خروجی دارد    
ایران ایر تور ایران ایر تور پرواز ورودی   پرواز ورودی دارد    
پرواز خروجی   پرواز خروجی دارد    
آسمان آسمان پرواز ورودی       پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی     پرواز خروجی دارد  
ماهان ماهان پرواز ورودی       پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی     پرواز خروجی دارد  
تابان تابان پرواز ورودی       پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی     پرواز خروجی دارد  
کاسپین کاسپین پرواز ورودی       پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی     پرواز خروجی دارد  
اترک اترک پرواز ورودی       پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی     پرواز خروجی دارد  
سپهران پویا پرواز ورودی       پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی     پرواز خروجی دارد  
پویا ساها پرواز ورودی       پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی     پرواز خروجی دارد  
سپهران سپهران پرواز ورودی       پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی     پرواز خروجی دارد  
پویا وارش پرواز ورودی پرواز ورودی دارد      
پرواز خروجی پرواز خروجی دارد      
پارس پرواز ورودی       پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی     پرواز ورودی دارد  
فلای پرشیا پرواز ورودی       پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی     پرواز ورودی دارد